ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ชั้น 5 ห้อง 14501 อาคาร 84 พรรษา
200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054342547-8 ต่อ 265