บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน  มาซา

ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

 


นางนิตยา   เอกบาง

ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม

 

นางสาวแสงจันทร์   วงค์ขัดนนท์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วัฒนธรรม