ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา
  ประสานความร่วมมือ   สร้างมาตรฐาน   งานประกันคุณภาพการศึกษา


วิสัยทัศน์ (Vision)

  เป็นกลไกเชื่อมโยง สร้างสรรค์และพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล


พันธกิจ (Mission) 

 

1. สร้างความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย นำระบบประกันคุณภาพไปใช้ เพื่อให้เกิดกลไกในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุนการดำเนินงานการประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ.  สมศ. และ ก.พ.ร.
3. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการประกันคุณภาพภายในและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. พัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา