มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมแข่งขันขบวนแห่กัณฑ์เทศน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เมื่อวันที่  8  มกราคม  2558 ศูนย์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง  เข้าร่วมงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน  จังหวัดลำปาง  เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่  12    ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดลำปาง  และทางมหาวิทยาลัยได้รับเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ  กัณฑ์มหาพน เป็นประจำทุกๆปี  เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมให้คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีงามไว้ 

            ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีการแข่งขันขบวนแห่กัณฑ์เทศน์ของแต่ละหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาด้วย  และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  ได้รับเงินรางวัลจำนวน  7,000  บาท    พร้อมโล่ รางวัล  จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางด้วย

ข่าว :  ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

 • 01
 • 02
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23